سوال

 
نویسندگان
سید جمال رضوی اصل خسروشاهی

 

آرشيو مطالب
صفحه نخست
تیر ٩۱
خرداد ٩۱

 

 
 دوستان

 

 امكانات جانبي
RSS 2.0  


 

سوال کلاس چهارم ابتدایی

بسمه تعالی  آزمون بنویسیم و انشاء نوبت اول کلاس چهارم در دبستان ربانی شیرازی خسروشهر در دیماه 1387

نام ونام خانوادگی    ...................................................        مدت 50 دقیقه

بارم

1- مخالف کلمه های زیر را بنویسید

کوتاه ..................        زشت ........................           جداشدند ......................                خروج .................... 

کهنه ..................        خنده .......................                  سیراب ......................               اسراف ...................

2

2- کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید.       فعال      کنج  شیوه  

  گوشه                  پرکار                     روش

5/1

3- شکل دیگر کلمه های زیر را بنویسید .

              قورباقه ..........................           یقه .......................... 

1

4- کلمات مناسب را بهم وصل کنید.       دل        میز      لغت          بان           نامه       تنگ

5/1

5- برای هر یک از کلمات زیر یک جمله بنویس .

   شب .....................              رنگ ......................           فکر .......................               قانون .........................

2

6- برای هریک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید :

عرض ..................................................................................................................................

 آموزگار ...............................................................................................................................

تصمیم ..................................................................................................................................

معالجه ...................................................................................................................................

2

7-  از سه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید

1- راه های درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را بنویسید .

2- اگر روزی همه وسایل ارتباطی نابود شوند چه اتفاقی می افتد .

3- در مورد بهداشت عمومی هرچه می دانید بنویسید .

 

                         موضوع :................................................................................................

 

10

  موفق باشید  -  رضوی اصل خسروشاهی 

جمع 20

     

 

۱۳٩۱/٤/۱٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

 

بسمه تعالی  آزمون بنویسیم و انشای کلاسهای چهارم دبستان ربانی شیرازی خسروشهر در نوبت دوم 88-87

نام ونام خانوادگی    ...................................................        مدت 50 دقیقه تاریخ 4/3/88

بارم

1- مخالف کلمه های زیر را بنویسید

ترسو  ........................    عادل  ......................     خروج ....................    بیگانه ...................   ناتوان ...................

خنده .......................      سیراب ......................     کوتاه ..................   ثروتمند ..................                            

5/1

2- معنی کلمه های زیر را بنویسید .      

     شیوه ...................               فعال   ...................                کنج  ...................   توصیه    ...................   

 

 

3- جمع کلمه های زیر را بنویسید .

   طفل (......................)        مدرسه(......................)           فکر (......................)          ولّی (......................)                                    

1

4- کلمات مناسب را بهم وصل کنید.  هم                دل                      میز                  لغت

       تنگ             نامه                   آهنگ           بان

1

5-جزء دوم هر کلمه را بنویسید:

تند ......................              خوش ................                غم....................            زیر .......................

1

6 جمله های زیر را کامل کنید:

- به کسی که .........................  خورده باشد مسموم می گویند .

- به چیزی که مورد قبول باشد ....................... می گویند .

1

7-  برای هریک از کلمه های زیر یک صفت بنویسید

شب(......................)                      قانون (......................)                          رنگ(......................)

75/0

8- برای هریک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید :

زیبا  ..................................................................................................................................

 معروف .........................................................................................................................

خیابان..................................................................................................................................

بهار  ...................................................................................................................................

2

9- هم خانواده کلمه های زیر را بنویسید

اشکال (......................)            امواج (......................)           قلل (......................)          مفتخر (......................)

1

10- هردو کلمه را در یک ضرب المثل به کار ببرید

  - آسمان -  رنگ .......................................................................................

  - شتر خواب ...............................................................................................

5/0

     

انشا

10 -  از سه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید

 الف) فصل بهار را تعریف کنید .

ب) راههای درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را بنویسید .

ج) اگر روزی همه ی وسایل ارتباط جمعی نابود شود ،چه اتّفاقی می افتد؟  

                         موضوع :................................................................................................

 

بارم 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق و پیروز باشید     رضوی اصل                                     جمع نمره 20

 


ادامه مطلب...

۱۳٩۱/٤/۱٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

سوال کلاس چهارم ابتدایی

بسمه تعالی   ارزیابی بنویسیم و انشای فارسی کلاس های چهارم دبستان کاووسی خسروشهر    

نام و نام خانوادگی  ...................................                                     مدت :  60دقیقه                تاریخ 23/2/91

1- مخالف کلمه های زیر را بنویسید

خنده .......................          سیراب .....................              ترسو  ........................                 خروج ....................                              ثروتمند ....................             کوتاه ..................              جوان   .....................                     دشمنان ...................

2- هم معنی کلمه های زیر را بنویسید .      

مزاح  ...................                زیرک   ...................                       کنج  ...................            مقاوم.......................

3- جمع کلمه های زیر را بنویسید .

      مدرسه(......................)                          طفل (......................)

4- کلمات مناسب را بهم وصل کنید.                هم                دل                      میز                  لغت

 

                                                                        تنگ             نامه                   آهنگ                  بان

5-جزء دوم هر کلمه را بنویسید:

    تند ......................                     خوش ................          راست و ...............      تب و .........................

6-  برای هریک از کلمه های زیر یک صفت بنویسید

                   شب(......................................)                           رنگ(...............................)

7- برای هریک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید :

-       عید فطر    ...............................................................................................................................  .

-       معروف       ................................................................................................................................. .

-       پی در پی   .................................................................................................................................. .

-       خانواده       .................................................................................................................................. .

8- هم خانواده کلمه های زیر را بنویسید

          امواج (......................)                 مفتخر (......................)                       اشکال  (......................)

9)وصل کنید:      آرامگاه بوعلی سینا                   حافظیّه                      ارگ بم                ماسوله

 

                                     شیراز                          استان گیلان              همدان                    استان کرمان

10 -  از چهار موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید:

 الف) نامه ای به آموزگار ، پدر ، مادر خود بنویسید . 

ب) اگر روزی همه ی وسایل ارتباط جمعی نابود شود ،چه اتّفاقی می افتد؟ 

ج) درباره ی یکی از قهرمانان ملّی ایران انشایی بنویسید  .

د) برای همدردی با کودکان فلسطینی ، یک نامه بنویسید .

موضوع :................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات قوت : ...............................................................

نکات ضعف : .....................................................                                                  

رهنمود : ..........................................................          *  موفق و پیروز باشید        -  رضوی اصل*

 

 


ادامه مطلب...

۱۳٩۱/٤/۱٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

سوال کلاس چهارم ابتدایی

بسمه تعالی  ارزیابی بنویسیم و انشای کلاسهای چهارم دبستان کاووسی خسروشهر در بهمن و اسفند 90

نام و نام خانوادگی    ...................................................        مدت 50 دقیقه   

1- مخالف کلمه های زیر را بنویسید:

ترسو  ...............  کم هوش  ..............  طلوع ................. ضعیف  ....................خوبی   ...................... قدیم  ..................                               

2- ضرب المثل ها را کامل کنید:

-       قطره قطره جمع گردد   .......................................................   -  هر که بامش بیش   ...................................................          

3- مرتب کنید :     - نوجوانی ، آفرید، که ، حماسه ای ، حسین فهمیده ، کوچک ، بزرگ ، بود

                         -  .....................................................................................................................................                                     

4- کامل کن :

-       به برادر مادر ....................... می گویند         - به خواهر پدر ......................... می گویند

5-جزء دوم هر کلمه را بنویسید:

تند ......................              خوش ................                غم....................            زیر .......................

6 جمله های زیر را کامل کنید:

- به کسی که .....................  خورده باشد مسموم می گویند . - به چیزی که مورد قبول باشد .................... می گویند .

7-  هم معنی کلمات زیر را بدست آورید :

مقاوم ..................  بی قراری ...........................  زبر دست ......................  مضطرب ......................

8- جدول را کامل کنید :

کلمه

معنا

جمله

مصیبت

 

 

معالجه

 

 

9- شکل کامل کلمه های زیر را بنویسید

        نگه ..................                  مه .................                     همره ......................                  سپه ......................

      هَس ...................               می رم ...................               می خوام .................                  می گم ...................

10- جمله بسازید :

-       عرض : ......................................................................................................................

-       قالب : ........................................................................................................................

-       عید فطر (جمله خبری):  ....................................................................................................

-       عید فطر (جمله پرسشی): ..................................................................................................

11- همخانواده کلمات زیر را بنویسید :

     قلل ....................              مفتخر .....................            امواج ..........................       

    اشکال ...................          مناظر .....................              تحسین ................

 

انشا

12 -  از سه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید

 الف)درباره یکی از قهرمانان ملی ایران انشاء بنویسید .

ب) در مورد یکی از آثار تاریخی ایران انشایی بنویسید .

ج) شرح حال یکی از دانشمندان ایرانی یا شرح حال یکی از بزرگان مورد علاقه خود را بنویسید.

د) درباره ی یک از ثروت های ملی که در درس ثروت های ملی آمده است انشایی بنویسید.     موضوع :................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات قوت : .............................................................

نکات ضعف : ......................................                                                   

رهنمود : ...................................*  موفق و پیروز باشید        رضوی اصل *

 


ادامه مطلب...

۱۳٩۱/٤/۱٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

سوال کلاس چهارم ابتدایی

بسمه تعالی        اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی  - اداره آموزش و پرورش منطقه خسروشهر

دبستان ربانی شیرازی خسروشهر     ماده درسی: بنویسیم و انشای فارسی کلاس های چهارم ابتدایی

نام و نام خانوادگی ................................... مدت آزمون:60دقیقه  تاریخ 8/2/90

بارم

1- مخالف کلمه های زیر را بنویسید

خنده .......................                           سیراب .....................                           ترسو  ........................                          خروج ....................                              ناتوان ....................                               کوتاه ..................  

5/1

2- هم معنی کلمه های زیر را بنویسید .      

شیوه ...................                فعال   ...................          توصیه........................                 کنج  ...................

1

3- جمع کلمه های زیر را بنویسید .

مدرسه(......................)                          طفل (......................)

1

4- کلمات مناسب را بهم وصل کنید.                هم                دل                      میز                  لغت

 

                                                                        تنگ             نامه                   آهنگ                  بان

1

5-جزء دوم هر کلمه را بنویسید:

تند ......................                    خوش ................

1

6-  برای هریک از کلمه های زیر یک صفت بنویسید

                   شب(......................................)                           رنگ(...............................)

1

7- برای هریک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید :

خبری

                                         ..................................................................................................................

پرسشی

 عید فطر                         ..............................................................................................................

 معروف .........................................................................................................................

پی در پی ..................................................................................................................................

2

8- هم خانواده کلمه های زیر را بنویسید

          امواج (......................)                 مفتخر (......................)                       اشکال  (......................)

5/1

     

 

 

 

 

انشا

9 -  از سه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید:

 الف) برای هم دردی با کودکان فلسطینی یک نامه  بنویسید.

ب) اگر روزی همه ی وسایل ارتباط جمعی نابود شود ،چه اتّفاقی می افتد؟ 

ج) راههای درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را بنویسید .

د)نامه ای به آموزگار ، پدر ، مادر خود بنویسید . 

                         موضوع :................................................................................................

 

بارم 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق و پیروز باشید                               جمع نمره 20

 


ادامه مطلب...

۱۳٩۱/٤/۱٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

سوال کلاس چهارم ابتدایی

ارزیابی بنویسیم کلاس چهارم در دیماه 1390

بسمه تعالی     اداره آموزش و پرورش منطقه خسروشهر - دبستان حاج سیاوش کاووسی خسروشهر

 

 

    نام ونام خانوادگی    ...................................................        مدت50 دقیقه     تاریخ 14/10/90

 

1-    شکل کامل کلمات زیر را بنویسید:

نگه .....................        همره .....................                          مه ......................               بوعلی .....................

 

2- مخالف کلمه های زیر را بنویسید:

تند ..................         زشت  ..........................                ترسو ........................                   خروج .................... 

نزدیک ....................  جداشدند .......................              سیراب ......................            دشمنی...................

 

3- کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید:                                                                        

               آغوش                        همدم                       شیوه                          کنج                     

 

               مونس                          بغل                           گوشه                     روش

 

4- شکل دیگر کلمه های زیر را بنویسید :

 - تکمه ............................      - دشک  ..........................                     -  بادمجان ......................... 

 

5- درباره ی این شعر توضیح بده ؟

 زنیرو بود مرد را راستی                       زسستی کژی زاید و کاستی                      فردوسی 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

6- برای کلمه های زیریک هم خانواده بنویسید:

    - صلح  .....................           - معرف.....................      جامعه ....................    شاعر....................      

 

7- برای هرکلمه یک صفت بنویسید:

-       اسب  .............            -  درخت  ...............       قانون ...................        رنگ ..................        

 

8- جمع کلمه های زیر را بنویسید .

   طفل (......................)        مدرسه(......................)           فکر (......................)          ولّی (......................)                                   

 

9- جزء دوم هر کلمه را بنویسید:

تند ......................              خوش ................                غم....................            زیر .......................

 

10- کلمات زیر را در جمله ای بکار ببرید:

درمانگاه  ...................................................................................................................

فوتبال  ...................................................................................................................

غمناک ...................................................................................................................

 

 

آزمون بنویسیم کلاس چهارم در دیماه 90

ادامه صفحه قبل

 

    نام ونام خانوادگی    ...................................................                مدت50 دقیقه         تاریخ 14/10/90

 

8 -  از سه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید

1- درباره ی بهداشت عمومی انشائی بنویسید .

2-راه های درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را بنویسید.

3- نامه ای بنویسید به  . . .    الف) معلم خود            ب) پدر و مادر             ج ) یک همکلاسی یا یک دوست

4- شرح حال یکی از بزرگان مورد علاقه خود را به طور خلاصه بنویسید .  

 

                    

موضوع :  ................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

نکات قوت : ..................................................................

نکات ضعف : .............................................................                                                                            14/10/90

رهنمود : ...................................................................                  *  موفق و پیروز باشید     رضوی اصل*

 

۱۳٩۱/٤/۱٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

املا وبنویسیم

آزمون بنویسیم کلاس چهارم در آذر 1390

بسمه تعالی     اداره آموزش و پرورش منطقه خسروشهر - دبستان حاج سیاوش کاووسی خسروشهر

 

 

    نام ونام خانوادگی    ...................................................        مدت50 دقیقه     تاریخ 30/9/90

 

1- مخالف کلمه های زیر را بنویسید:

تند ..................        ترسو ........................                ناشناخته ......................                خروج .................... 

کهنه ..................        نزدیک ....................               سیراب ......................                   دشمنی...................

 

2- کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید:                                                                        

معالجه              همدم                 ایثار                      فعال                   کنج                      شیوه

 

 مونس               گذشت                درمان                گوشه                  پرکار                     روش

 

3- شکل دیگر کلمه های زیر را بنویسید :

                                          - قورباقه ..........................                     -  یقه .......................... 

 

4- منادا را در جملات زیر مشخص کنید

 -سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز        مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

 - ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای ،مرا یاری کن .

 

5- برای کلمه های زیریک هم خانواده بنویسید:

    - صلح  .....................           - معرف.....................      جامعه ....................    شاعر....................      

 

6- برای هرکلمه یک صفت بنویسید:

-       شب .............            -  فکر ...............       قانون ...................        رنگ ..................        

 

7- جمع کلمه های زیر را بنویسید .

   طفل (......................)        مدرسه(......................)           فکر (......................)          ولّی (......................)                                   

 

8- جزء دوم هر کلمه را بنویسید:

تند ......................              خوش ................                غم....................            زیر .......................

 

9- کلمات زیر را در جمله ای بکار ببرید:

عرض ...................................................................................................................

جفت ...................................................................................................................

دردناک ...................................................................................................................

 

ادامه در پشت صفحه

 

آزمون بنویسیم کلاس چهارم در آذرماه 90

ادامه صفحه قبل

 

 

    نام ونام خانوادگی    ...................................................                مدت50 دقیقه         تاریخ 30/9/90

 

8 -  از سه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید

1- برای همدردی با کودکان فلسطینی ، یک نامه بنویسید .

2- اگر روزی همه وسایل ارتباطی نابود شوند چه اتفاقی می افتد؟

3- نامه ای بنویسید به  . . .    الف) معلم خود            ب) پدر و مادر             ج ) یک همکلاسی یا یک دوست

 

                    

موضوع :  ................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

* موفق وپیروز باشید  -سید جمال رضوی اصل *

 

۱۳٩۱/٤/۱٠ | پيام هاي ديگران ()

 
 

املا و بنویسیم چهارم ابتدایی

بسمه تعالی آزمون بنویسیم کلاسهای چهارم ربانی شیرازی در آبان 88

نام ونام خانوادگی . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .          50دقیقه                     تاریخ    /8/88 

بارم

1- باکلمات داده شده جمله بسازید :

خانواده .................................................................................................

دوستی ................................................................................................

2

2- هم معنی کلمات زیر را بنویسید

شیوه ....................................                                                 فعال .....................................

1

3- هم خانواده کلمه های زیر را بنویسید :

شاعر .................                 صلح ..........................            معروف .......................       جامعه.........................

1

4- منادا را درجمله های زیر مشخص کنید :

یارب نا امیدم مساز بگیر دستم.

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز                                        مرده آن است که نامش بنکویی نبرند                                             

1

5- فعل جمله های زیر را مشخص کنید

- کودکان سرمایه های اصلی هر کشورند . کشور ما گفت و گوی تمدن ها را پیشنهاد کرد .

1

6- قافیه را در شعر های زیر تعیین کنید :

- زنیرو بود مرد را راستی                            ز سستی کژی زاید و کاستی

- خدایا چنان کن سر انجام کار                   تو خشنود باشی و ما رستگار

1

7- جمع کلمات زیر را بنویسید :

طفل ..................       فکر .....................     مدرسه ...................              ولی ........................

1

8- برای کلمه های داده شده صفت مناسب بنویسد:

خانه ....................       پدر ...............        هوا ..........................    کوزه................................                                                                                      

1

9-مخالف کلمات زیر را بنویسید:       

            سیراب .............................        جداشدند.......................

1

10- از دو موضوع انشای زیر یکی را انتخاب کرده و بنویسید :

1- برای هم دردی با کودکان فلسطینی یک نامه بنویسید

2- با یک دانش آموز که دچار مشکل است چگونه هم دردی می کنید

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

10

موفق و پیروز باشید رضوی اصل

 


ادامه مطلب...

۱۳٩۱/٤/٦ | پيام هاي ديگران ()